Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Patisserie Droom aan de Nete of wij: Luc Vandyck, statutair gevestigd te Mechelsesteenweg 222, 2500 Lier. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met ondernemingsnummer 0720831447
Website: De verwijzing naar iedere huidige en iedere toekomstige versie van de website/het bestelplatform bakkerinjebuurt.be en iedere mobiele applicatie van Patisserie Droom aan de Nete waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden, waarbij het niet van belang is of de website door iedere huidige of toekomstige platformen of apparaten (waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele websites, mobiele applicaties, aangesloten of aanverwante websites voor het verkrijgen van toegang tot onze website of diensten die van tijd tot tijd ontwikkeld kunnen worden) bezocht wordt.
Aanbiedende partij: Onderneming (bakkerij) die producten op de website aanbiedt ter bestelling.
Eindgebruiker: Consument die de bestelling plaats bij de aanbiedende partij.
Gebruiker: Alle gebruikers op de website (zowel aanbiedende partij als eindgebruiker).
Klantenservice: Gebruikers kunnen met de klantenservice contact opnemen door op de website op de knop “contact” te klikken. Daarnaast kunnen gebruikers contact opnemen met de klantenservice via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op de website.
Bestelling: De producten die door de eindgebruiker op de bestellijst werden geplaatst en reeds online werden betaald.
Nieuwe releases: Een bijgewerkte versie van de website (bv: een uitbreiding in functionaliteiten).
Allergenen: Stoffen die bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) van het afweersysteem kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 1. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Patisserie Droom aan de Nete biedt met haar website een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen aanbiedende partij en eindgebruiker aan. Via de website van Patisserie Droom aan de Nete kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen en onmiddellijk betalen. Patisserie is noch partij noch bemiddelaar bij deze gegevensuitwisseling maar stelt de gebruikers alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

ARTIKEL 2. GEBRUIKERS EN REGISTRATIE

  1. Registratie

(1) Iedere aanbiedende partij dient via Patisserie Droom aan de Nete persoonlijk te worden aangemaakt in het systeem, na ondertekening van de overeenkomst tussen beide partijen. Na goedkeuring zal de aanbiedende partij toegang worden verleend tot de website om producten en persoonlijke info te wijzigen.

(2) Iedere eindgebruiker die van de website gebruik wil maken, dient zich hiervoor te registreren. De overeenkomst tussen Patisserie Droom aan de Nete en de eindgebruiker aangaande het gebruik van de website komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door Patisserie Droom aan de Nete, in de regel per e-mail of door toegang tot de website te verlenen.

(3) Het voor de registratie bedoelde registratieformulier (op de website) of de ondertekende gebruikersovereenkomst, moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Gebruikers zijn verplicht om wijzigingen van de opgegeven gegevens onverwijld aan Patisserie Droom aan de Nete mede te delen. Het gebruik van uw (persoonlijke) gegevens die per gebruikersovereenkomst of via de website zijn verstrekt, zijn onderworpen aan Patisserie Droom aan de Nete haar Privacy Verklaring.

(4) Patisserie Droom aan de Nete is gerechtigd om van iedere gebruiker een passend bewijsmiddel te verlangen waaruit zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Patisserie Droom aan de Nete behoudt zich het recht voor de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik deze ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak op registratie.

(5) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de website. Hij zal zorg dragen voor de aanvaarding en naleving van de Algemene Voorwaarden telkens wanneer hij de website bezoekt.

  1. Identificatie / beveiliging

(1) De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op de website aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de gebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op de website opgeslagen informatie, zoals bv. van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de gebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent hij dat dit zou kunnen voordoen, dient hij Patisserie Droom aan de Nete hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

(2) Het is de gebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere gebruikers aan te melden. De gebruiker zegt toe dat hij zijn wachtwoord regelmatig zal wijzigen.

  1. Status

(1) Door het plaatsen van een bestelling via de website garandeert u dat:

–  U wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en
–  U minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
–  U de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (bv. indien u jonger bent dan 18 jaar).

  1. Auteursrechtelijke bevoegdheden m.b.t. nieuwe releases

(1) Patisserie Droom aan de Nete beheert de website. Patisserie Droom aan de Nete verleent de gebruiker alleen de in de Algemene Voorwaarden genoemde gebruiksrechten m.b.t. de website en de bijbehorende documentatie. Alle rechten m.b.t. de producten en gegevens van de gebruiker, die op de website staan, blijven bij de oorspronkelijke rechtmatige eigenaar voor zover zij niet reeds door de onderhavige Algemene Voorwaarden worden verleend of voor de verwezenlijking van het gezamenlijk nagestreefde doel van de overeenkomst moeten worden verleend.

(2) Patisserie Droom aan de Nete kan nieuwe releases introduceren. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE is gerechtigd om in verband met verdere ontwikkeling steeds met nieuwe releases te komen, opdat de website voortdurend actueel gehouden kan worden. Een gebruiker kan geen aanspraak maken op verdere ontwikkelingen.

ARTIKEL 3. ZAKELIJKE AFWIKKELING

  1. Verantwoordelijkheid van mededelingen, informatie en handelingen op het IN JE BUURT platform

(1) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE treedt niet op als aanbieder van informatie, wilsverklaringen of andere wettelijk relevante uitingen en is geen partij in de contractuele relatie tussen deze gebruikers.

(2) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE neemt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting op zich voor het leveren van contractueel tussen gebruikers overeengekomen prestaties of het leveren van tegenprestaties hiervoor.

(3) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE controleert niet of de op de website geplaatste informatie juist, rechtsgeldig en toelaatbaar is. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE kan niet garanderen dat er tegenover een aanbod een passende vraag staat of dat er tussen de gebruikers van de website een overeenkomst tot stand komt.

  1. Het plaatsen en de verwerking van een bestelling

(1) Het samenstellen van een bestelling: Wanneer een eindgebruiker een bestelling via de website heeft geplaatst bij de door de eindgebruiker gekozen aanbiedende partij en de benodigde (persoons)gegevens heeft verstrekt, wordt de eindgebruiker in de gelegenheid gesteld om de bestelling te bevestigen door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen” of een soortgelijke knop. De eindgebruiker controleer de juistheid van de door hem ingevoerde gegevens en verbetert eventuele fouten alvorens zijn bestelling af te ronden en te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Hierna wordt zijn bestelling afgerond en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden gewijzigd.

(2) Aanpassing of annulering van een bestelling: Zodra de eindgebruiker zijn bestelling heeft verzonden en zijn betaling is verwerkt, kan hij niet langer zijn bestelling aanpassen of annuleren en is hij niet gerechtigd tot enige restitutie (wij verwijzen naar paragraaf (4) en (7) voor de beschrijving van procedure bij geweigerde bestellingen). Als de eindgebruiker zijn bestelling wenst aan te passen of wenst te annuleren kan hij desbetreffende aanbiedende partij of de klantenservice contacteren. De klantenservice zal vervolgens trachten de aanbiedende partij van de eindgebruiker zijn verzoek op de hoogte te brengen. Er is echter geen garantie dat PATISSERIE DROOM AAN DE NETE de aanbiedende partij kan bereiken noch dat de aanbiedende partij aan de eindgebruiker zijn verzoek zal voldoen, bv. indien de bestelling al is verwerkt.

(3) Autorisatie van een betaling: De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch aan de aanbiedende partij worden doorgegeven indien de betaling niet werd geautoriseerd. Tenzij de eindgebruiker heeft gekozen voor de betaalmethode “Betalen bij levering” of “Betalen bij afhaling”.

(4) Verwerking van een bestelling: Na ontvangst van de eindgebruiker zijn bestelling zal PATISSERIE DROOM AAN DE NETE deze bestelling aan de relevante aanbiedende partij doorgeven en de eindgebruiker van de ontvangst en verwerking van zijn bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de website en iedere bevestigingse-mail die de eindgebruiker ontvangt bevestigen slechts dat PATISSERIE DROOM AAN DE NETE de bestelling heeft verwerkt en betekent niet zonder meer dat deze door de desbetreffende aanbiedende partij is geaccepteerd.

(5) Ontvangst van een bestelling: Zodra de eindgebruiker op de knop “Bestelling plaatsen” heeft geklikt, ontvangt de aanbiedende partij, afhankelijk van haar ingestelde persoonlijke voorkeuren, een e-mail bericht. Alle geplaatste bestellingen kunnen door de aanbiedende partij ook steeds op de website worden geraadpleegd, na inloggen met haar persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

(6) Bevestigen van een bestelling (aanbiedende partij): De aanbiedende partij kan de geplaatste bestellingen op de website raadplegen na inloggen met haar persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Door te klikken op knop “Bestellingen” of een soortgelijke knop, krijgt de aanbiedende partij een overzicht van deze bestellingen. Door op de regel (rij) van de bestelling zelf te klikken, opent het scherm de nodige besteldetails. In dit scherm heeft de aanbiedende partij de mogelijkheid om een bestelling te accepteren of te weigeren door te klikken op de relevante knoppen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de website, iedere bevestigingse-mail en/of ieder SMS bericht dat de aanbiedende partij hierover ontvangt bevestigen slechts dat de website de gekozen actie goed heeft verwerkt en betekent niet zonder meer dat deze door de desbetreffende eindgebruiker goed werd ontvangen.

(7) Bevestigen van een bestelling (eindgebruiker): PATISSERIE DROOM AAN DE NETE moedigt aanbiedende partijen aan om alle bestellingen te accepteren en zal afgewezen bestellingen zo spoedig mogelijk aan de eindgebruiker mededelen. Aanbiedende partijen hebben echter de bevoegdheid om bestellingen te weigeren ingeval van drukte, weersomstandigheden of enig andere reden.

(8) Afhaling of levering van een bestelling: Aanbiedende partijen geven slechts een indicatie van de tijd waarop de bestellingen geleverd of afgehaald kunnen worden. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE noch de aanbiedende partijen garanderen dat de bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd of afgehaald kunnen worden.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

(1) BTW en bezorgkosten: De prijzen op de website zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorgkosten (indien van toepassing) die aan het totaalbedrag van de eindklant zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. Het is de aanbiedende partij haar verantwoordelijk om deze prijzen actueel te houden en aan te passen indien nodig.

(2) Onjuiste prijzen: De website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. De aanbiedende partij dient de eindklant op de hoogte stellen voordat zijn bestelling wordt verwerkt en eventueel wordt verzonden indien de juiste prijs van de eindklant zijn bestelling hoger is dan de op de website vermelde prijs.

(3) Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze website vermeld staan en wel via een geldige kredietkaart, Bankcontact/Mister Cash of een contante betaling bij bezorging of afhaling, of elke andere betalingsmogelijkheid die op de website staat aangegeven.

ARTIKEL 5. LINKS EN INFORMATIE

(1) De website kan links naar andere websites en andere inhoud bevatten. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE is noch voor de bereikbaarheid, de beschikbaarheid, de inhoud, de reclame, noch voor de producten van deze externe webpagina’s verantwoordelijk. Het gebruik van websites/inhoud van derden gebeurt geheel op eigen risico.

(2) De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd om enig materiaal van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE.

(3) De gebruiker mag te allen tijde de website linken aan zijn eigen website op voorwaarde dat:

–  dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan PATISSERIE DROOM AAN DE NETE;
–  de gebruiker geen link zal gebruiken van een website die niet van hem is of wanneer een dergelijke link op enige wijze en zonder rechtvaardige gronden een vorm van associatie met en/of goedkeuring door PATISSERIE DROOM AAN DE NETE suggereert.
–  PATISSERIE DROOM AAN DE NETE het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de website van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

(4) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kan niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE kan de informatie op de website, ten aanzien van de diensten, producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld kan verouderd zijn en PATISSERIE DROOM AAN DE NETE heeft geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

(5) De aanbiedende partij is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is (bv. naar allergenen toe).

ARTIKEL 6. SYSTEEMBEVEILIGING – BESCHIKBAARHEID

(1) Alle gebruikers verplichten zich om de website en de zich daarin bevindende functionaliteiten niet te manipuleren en geen materiaal en gegevens op de website te plaatsen, die andere computerprogramma’s, computersystemen, gegevens of informatie kunnen beschadigen, of de infrastructuur van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE of van andere gebruikers niet onnodig te belasten met grote hoeveelheden gegevens, die voor het zakendoen niet relevant zijn.

(2) Door PATISSERIE DROOM AAN DE NETE verstrekte informatie aan gebruikers mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE aan derden doorgegeven worden. Informatie die ook zonder gebruikersnaam en wachtwoord op de website van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE bekeken kan worden, valt niet onder deze regeling.

ARTIKEL 7. GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS

(1) De gebruikers verplichten zich om zich aan alle geldende lokale, nationale en internationale wetten, verordeningen, bepalingen en invoerrechten, die in relatie tot het gebruik van de website relevant zijn, te houden en deze toe te passen.

(2) Het inwinnen en verzamelen van informatie en gegevens van andere gebruikers is niet toegestaan.

(3) De gebruikers stemmen ermee in dat de website er niet voor bedoeld is, en er niet voor gebruikt mag worden, om illegale afspraken tussen concurrenten mogelijk te maken.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

(1) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE is niet aansprakelijk voor handelingen of verzuim van gebruikers van de website, voor zover er geen aansprakelijkheid wettelijk is voorgeschreven.

(2) Voor lichte schade door nalatigheid is PATISSERIE DROOM AAN DE NETE slechts aansprakelijk voor zover er een verplichting, die voor de succesvolle uitvoering van de overeenkomst van wezenlijk belang is, niet wordt nagekomen.

(3) Het is de gebruiker bekend dat PATISSERIE DROOM AAN DE NETE de verstrekte gegevens, informatie en mededelingen niet heeft opgesteld. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE is daarom niet aansprakelijk voor de via de website verstrekte gegevens, informatie en mededelingen, en wel noch voor hun volledigheid, juistheid of actualiteit, noch daarvoor dat ze vrij van auteurs- of andere rechten van derden zijn.

(4) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid)) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

–  haar diensten;
–  haar website
–  de juistheid van de door de aanbiedende partijen op de website verstrekte informatie;
–  de producten en diensten, handelingen en/of nalatigheden van de aanbiedende partijen;
–  het (niet-)gebruik van de website.

(5) Additionele kosten: Indien de gebruiker zijn gebruik van (het materiaal op) de website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze website, apparatuur, software en/of data, is de gebruiker volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor te maken of gemaakte kosten en te lijden of geleden schade.

ARTIKEL 9. VRIJWARING

(1) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE doet haar uiterste best om de website en de aangesloten databank voor de gebruikers doorlopend beschikbaar te houden. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE kan echter niet garanderen dat de website continu en ononderbroken, snel, veilig en foutloos ter beschikking staat.

(2) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de website voor onderhoudswerkzaamheden te onderbreken. Deze werkzaamheden worden, met uitzondering van noodsituaties, buiten de gebruikelijke kantooruren van bedrijven verricht.

(3) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE staat niet in voor niet door PATISSERIE DROOM AAN DE NETE aangelegde verbindingen op systemen van de gebruiker.

(4) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE geeft geen garantie voor de resultaten van het gebruik van de website, de juistheid, kwaliteit, identiteit en betrouwbaarheid van de gebruikers, de inhoud of alle informatie die via de website verkregen wordt. Eventuele inhoudelijke fouten in de gegevens worden door het systeem niet gecorrigeerd.

(5) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan zijn systemen die ontstaat door het downloaden van niet-gecontroleerde of schadelijke gegevens, of door het gebruik van materiaal en gegevens via de website.

(6) Wordt PATISSERIE DROOM AAN DE NETE de toegang tot extern onderhoud verleend, i.v.m. het onderhoud van de installatie, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor de toegangsbeveiliging jegens onbevoegd gebruik van derden.
ARTIKEL 10. MEDEDELINGEN

(1) Alle wettelijk relevante mededelingen (bv. aankondiging van faillissement, naamswijziging, ontslagen van zaakvoerders, …) van de gebruikers aan PATISSERIE DROOM AAN DE NETE moeten aangetekend per post worden verzonden. Wettelijk relevante mededelingen van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE aan de gebruikers worden naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres of postadres gestuurd. E-mailberichten van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE aan de gebruikers worden als ontvangen beschouwd, indien zij niet binnen 48 uur na verzending zijn teruggestuurd met als reden dat het e-mailadres ongeldig is.

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN – AFWIJKENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

(1) PATISSERIE DROOM AAN DE NETE behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. PATISSERIE DROOM AAN DE NETE informeert de gebruikers over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden per e-mail of brief en wel 14 dagen voor het in werking treden. Met de eerstvolgende handeling na kennisgeving en inwerkingtreding van de wijzigingen gaat de gebruiker akkoord en accepteert de dan geldende versie van de Algemene Voorwaarden.

(2) Indien de aanbiedende partij niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven, met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging wordt alleen geaccepteerd indien deze is geschied voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

(3) De Algemene Voorwaarden van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen. Voorwaarden van gebruikers die met deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn of die daarvan afwijken, worden door PATISSERIE DROOM AAN DE NETE niet aanvaard, tenzij PATISSERIE DROOM AAN DE NETE hun geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 12. LEVERINGS- EN BETALINGSPLAATS – BEVOEGDE RECHTBANK

(1) Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

(2) Geschillen ontstaan uit de betreffende overeenkomst of geschillen die hiermee of met de Algemene Voorwaarden verband houden, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechtbank te Turnhout, België.

(3) Leverings- en betalingsplaats is de hoofdzetel van PATISSERIE DROOM AAN DE NETE (Balen, Belgium).

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

(1) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Iedere ongeldige bepaling dient door de partijen te worden vervangen door een wettige bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor leemten in de bepalingen.

(2) De Nederlandse versie is de enige officiële versie van de Algemene Voorwaarden.